Nederlands
...because everyone
is unique!
me & society
Bureau voor diversiteitsmanagement

Stichting ‘Me & Society’ wil een bijdrage leveren aan de sociale samenhang in de samenleving, waarbij culturele diversiteit als uitgangspunt en versterking wordt gezien.

Stichting ‘Me & Society’ richt zich op het bevorderen van volwaardige participatie voor burgers/mensen en het versterken van de positie van sociaal zwakkeren in de samenleving.

Op die manier wil de stichting een bijdrage leveren aan grotere maatschappelijke samenhang en impulsen geven aan het Europese en wereldburgerschap vanuit een diversiteitperspectief en de positieve krachten van burgers.

‘Me & Society’ opereert op lokaal, nationaal en internationaal niveau en wil deze doelen bewerkstelligen door middel van:

- het aanzetten tot initiatieven, creëren van kansen voor en realiseren van samenwerkingsverbanden;

- het ontwikkelen en uitvoeren van maatschappelijke projecten en programma’s inzake thema’s als: werkgelegenheid, wijkparticipatie, maatschappelijk ondernemerschap en aanvullend onderwijs;

- het ontwikkelen, implementeren en uitgeven van methodieken en instrumenten als publicaties, applicaties en mediaproducties; het organiseren van vormingsactiviteiten (educatieve bijeenkomsten) ter bevordering van kennis en het opdoen van ervaringen voor de diverse doelgroepen;

- het opzetten van een fonds voor werving, beheer en beschikbaar stellen van (financiële) middelen.

De stichting beoogt de volgende doelgroepen op lokaal, nationaal en internationaal niveau:

- specifieke aandachtsgroepen onder burgers zoals jongeren, vrouwen en ouderen;

- maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, overheidsorganen, belangenorganisaties, NGO’s en bedrijfsleven;

- fondsen en andere voorwaardenscheppende organen;

en alle andere groepen, in de ruimste zin passend bij de doelstelling.